védjegyről általában   minősítő-tanúsító rendszerek   előnyök   fogyasztók  

 

A védjegyről általában

[elejére]

   
   A védjegyek a termékeken jelölések formájában jelennek meg, amelyek használati joga pályázat útján nyerhető el és melyek a jelölt termékek kedvező környezeti tulajdonságait tanúsítják. Az öko-címkéket nemzeti vagy regionális szervezetek által irányított minősítési eljárás során ítélik oda a termelőknek, hogy azok olyan termékeik vagy szolgáltatásaik esetében használhassák, amelyek megfelelnek egy előre felállított, szigorú minősítési feltételrendszernek.

    A környezetbarát jelölések előnyös megkülönböztetésben részesítik a minősített árukat, mivel kihangsúlyozzák azok kedvezőbb környezeti tulajdonságait, a többi hasonló funkciót betöltő termékkel vagy szolgáltatással összehasonlítva. A címkézési rendszerek alapjaikban különböznek a kibocsátási értékeket meghatározó szabványoktól vagy követelményektől. A legfontosabb különbség, hogy a címkék alkalmazása önkéntes, illetve az, hogy csak a kiemelkedő jellemzőkkel bíró termékek és szolgáltatások esetében alkalmazhatóak.

    A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) három különböző kategóriába sorolja a környezetvédelmi címkéket és nyilatkozatokat a tanúsítási eljárás alapján: I-es, II-es és III-as típus. A szervezet három szabványt dolgozott ki ezekre a címketípusokra, melyek közül az öko-címkék az I-es típus kategóriának felelnek meg. Az I-es típusú környezetvédelmi címkékkel és nyilatkozatokkal az ISO 14024:1999: Környezeti címkék és nyilatkozatok – Környezeti címkézés I típus – Alapelvek és eljárások szabvány foglalkozik. E nemzetközi szabvány a harmadik fél általi, tanúsító címkézési programok szerint követendő környezeti kritériumok kiválasztásának és kidolgozásának irányelveit és ajánlásait írja le. A cél hasonló programok által használt kritériumok szabványosítása, összehangolása. A szabvány alapján a harmadik fél általi tanúsító programokban a tanúsító lehet kormányzati szervezet vagy magán nem-kereskedelmi jogi személy.

 

A környezetbarát minősítő-tanúsító rendszerek

[elejére]


   Napjainkban egyre égetőbbé válnak a környezet károsításával kapcsolatos problémák megoldására irányuló erőfeszítések. A levegő, a vizek, a talaj szennyezése, a hulladékok keletkezésének és veszélyességének a csökkentése, megfelelő ártalmatlanításuk olyan feladatokat jelentenek, melyek elvégzéséhez minden lehetséges eszközt alkalmaznunk kell.

   Ezen környezeti változások jelentős részét az ipari termelési folyamatok okozzák, melyeket viszont nagy mértékben az adott társadalom fogyasztási szokásai is befolyásolnak. Megfigyelhető, hogy az utóbbi években egyre több nemzetközi szervezet a termelési folyamatokon kívül a fogyasztási szokások környezetre gyakorolt hatásaival is elkezdett foglalkozni. Ma már nyilvánvaló, hogy a termékek és szolgáltatások fogyasztói által nap mint nap hozott vásárlói döntések rendkívül nagy hatással vannak környezetünk állapotára és ezért kiemelten fontos a környezettudatos fogyasztás népszerűsítése és elterjesztése.

   A környezettudatos vásárlói döntések meghozatalához azonban sokszor hiányzik a megfelelő ismeretanyag, amelynek segítségével a vásárló a hasonló funkciót betöltő termékek vagy szolgáltatások közül az előnyösebb környezeti tulajdonságokkal rendelkezőt választhatja.

   Az öko-címkék létrehozásának elsődleges célja a fogyasztók megfelelő, könnyen érthető és elérhető információkkal való ellátása és a környezeti tudatosság erősítése volt. Ily módon kitűnő eszközei a környezettudatos fogyasztás népszerűsítésének és elterjesztésének. A környezettudatos termékek iránti kereslet az egyik legfontosabb hajtóerő a vállalatok számára termékeik “zöldebbé tételében”, termékeik/szolgáltatásaik környezeti teljesítményének javításában.

   A tanúsított termékek előnyben részesítésével a fogyasztók piaci nyomást tudnak gyakorolni a vállalatokra a környezetet kevésbé igénybevevő, kisebb anyag- és energiaigényű, és kisebb környezetterheléssel járó technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztésére ösztönözve azokat. Az öko-címke rendszerek meghatározó eleme, hogy a termékek környezetbarát minősítése és ezzel együtt az öko-címkék használata önkéntes. Bevezetésük és alkalmazásuk nem a hagyományos előírásokra alapuló (command and control) szabályozási elveken nyugszik, hanem a pozitív környezeti magatartást jutalmazza.

   A vállalatok piaci és környezeti politikájukat egyaránt mérlegelve, maguk dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni a környezetbarát védjegyek rendszerében. A környezetbarát védjegyek ezért az állandó piaci fejlődés motorjainak számítanak azáltal, hogy jelenlétükkel elősegítik a környezetet kevésbé veszélyeztető termékek és szolgáltatások megismerését és elterjedését.

 

A védjegyhasználók számára nyújtott előnyök

[elejére]


   A környezeti tudatosság fejlődésével egyre több vállalat érzi úgy, hogy a környezetvédelem érdekében tett intézkedéseit a széles közvélemény elé kívánja tárni. A közérthető és hiteles információközléshez rendkívül fontos a megfelelő marketingeszköz kiválasztása. A védjeggyel ellátott termékek számának növekedéséből kitűnik, hogy mind több és több gyártó látja úgy, hogy a környezetbarát védjegyek, az öko-címkék, kiválóan alkalmasak a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseik fogyasztók felé történő kommunikálására.

   A környezettudatosság kiszélesedésével a fogyasztók körében is egyre nagyobb érdeklődés várható az öko-címkével ellátott termékek iránt. Mivel az öko-címkék egyértelműen megkülönböztetik az adott terméket a hasonló funkciót betöltő, de kedvezőtlenebb környezeti jellemzőkkel rendelkező termékektől és szolgáltatásoktól, megkönnyítik a tudatos vásárlói döntéseket. Ezáltal az öko-címkék használata új piaci lehetőséget teremt a vállalatok számára, és eszközt nyújt a környezettudatos vásárlók eléréséhez.

   Környezeti erőfeszítéseik és teljesítményük kommunikálásával a védjegyhasználó vállalatok javíthatják környezeti megítélésüket és hitelességüket a fogyasztók és üzleti partnerek, valamint a hatóságok körében. Ennek következtében várhatóan ritkábban kell szembe nézniük a hatóságok, és az üzleti partnerek részéről érkező esetleges átvilágításokkal. Mindezek következményeként az öko-címke alkalmazása átfogóan növelheti a pozitív vállalati image-t, mely számokban nem kifejezhető, de mégis nagyon fontos tényező a piaci versenyben.

   A vállalatok környezeti teljesítményének javulása mellett, az öko-címkék használata gazdasági előnyöket is jelent a termékeiket védjeggyel megkülönböztetők számára: a piacon a megkülönböztető védjegyet viselő termékek kedvezőbb helyzetbe kerülnek, forgalmuk megnövekedhet, ami által a gyártó és a forgalmazó többletbevételhez jut, a víz-, levegő-, talajtisztítási, illetve hulladékártalmatlanítási igények csökkenésén keresztül csökken a termékek, illetve szolgáltatások fajlagos önköltsége, megtakarítások jelentkezhetnek a reklámköltségek területén a gyártó vagy forgalmazó számára.

 

Az öko-címkék a fogyasztók szemszögéből

[elejére]


   A környezetre kevésbé káros termékek vásárlásával a fogyasztók hozzájárulnak a környezet megóvásához. Tudatos vásárlási döntéseik meghozatalához azonban nélkülözhetetlen a fogyasztók számára a gyorsan és egyszerűen elérhető és érthető információk rendelkezésre állása. Az olyan árujelölések, mint az öko-címkék egyértelmű információt szolgáltatnak a vásárlók számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék az azonos használati céllal előállított termékek közül a legkisebb környezeti terhet jelentő termékek, szolgáltatások felismerését.

   Az öko-címke megjelenése a terméken, annak csomagolásán vagy a termékismertetőkben, hitelesen tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a termék életútja – a nyersanyagok kitermelésétől, a gyártáson és használaton keresztül a hulladékká válásig – kisebb környezetszennyezéssel jár, mint az azonos funkciójú egyéb termékek, azonos vagy jobb termékminőség mellett.

   A védjegy tehát garanciát jelent a vásárló számára. A garancia alapja, hogy az adott termék vagy szolgáltatás környezeti megfelelősége nem a gyártó vagy forgalmazó saját kinyilatkoztatásán, hanem egy tudományosan megalapozott vizsgálati módszer, az életciklus elemzés segítségével, független szakértői szervezet által kiállított tanúsítványon alapul.

   A környezetbarát védjeggyel ellátott termékek és szolgáltatások köre egyre bővül, és ma már országos viszonylatban is egyre több környezetbarát védjeggyel rendelkező termék található a kereskedelmi forgalomban. A különböző termékcsoportokra vonatkozó minősítési feltételrendszerek számának növekedésével, valamint a védjeggyel ellátott termékek körének bővülésével a fogyasztóknak lehetősége nyílik, hogy vásárlási döntéseiken keresztül tényleges piaci nyomást gyakoroljanak a vállalatok környezeti teljesítményére.